The 550th anniversary of the birth of Nicolaus Copernicus (1473-2023) on the AIR

550 years ago on February 19, 1473 in the Polish city of Toruń, Nicolaus Copernicus was born. Nicolaus Copernicus was a Renaissance polymath, active as a mathematician, astronomer, doctor, economist, lawyer, administrator,cartographer, and Catholic canon, who formulated a model of the universe that placed the Sun rather than Earth at its center.

To celebrate this great event, the Polish Amateur Radio Union (PZK) will organise from 17th of February 2023 till 05th March 2023 a radio action during which it will be possible to achieve a commemorative occasional award, for contacts with special event stations of the organiser.
We warmly welcome the international amateur radio community to participate in our radio action!

Regulamin/ Rules

REGULAMIN DYPLOMU
1. Nazwa dyplomu: „550 lecie urodzin Mikołaja Kopernika”
2. Cel: uczczenie 550 rocznicy urodzin wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika, na falach amatorskiego radia przez polskich krótkofalowców.
3. Organizator: Polski Związek Krótkofalowców.
4. Termin akcji radiowej: od 17 lutego 00:00 UTC do 05 marca 2023 roku 23:59 UTC. Kulminacja akcji radiowej w dniu 19 lutego 2023 roku, w dniu urodzin wielkiego astronoma.
5. Pasma od 160m do 4m + 2m + 70cm + SAT, emisje: SSB, FM, CW i wszystkie emisje cyfrowe (zgodnie z band planem). Punktowane są łączności na każdym z tych pasm, każdą wyżej wymienioną emisją. Łączności powtórzone (na tym samym paśmie, tą samą emisją) nie są punktowane.
6. Dziewięć stacji okolicznościowych organizatora akcji radiowej związanych z miastami największej aktywności Mikołaja Kopernika w Polsce biorące udział w akcji dyplomowej: SN550K, SN550O, SN550P, SN550E, SN550R, SN550N, SN550I, SP550K, SN550NC. Każda ze stacji daje jeden punkt.
7. Punktacja: Stacje z SP muszą zdobyć 9 punktów, EU – 6 punktów, stacje DX - 3 punkty.
8. SWL: Dyplom jest dostępny również dla stacji SWL na tych samych zasadach (SP/EU/DX) po przesłaniu zgłoszenia w formie dziennika nasłuchów elektronicznie na adres (Managera Akcji Dyplomowej). Zgłoszenie musi zawierać adres e-mailowy i znak zgłaszającego w celu przesłania dyplomu.
9. Zgłoszenie na dyplom: Weryfikacja ilości łączności forma elektroniczna poprzez e-aplikację ze strony https://550mk.pzk.org.pl do dnia 31 grudnia 2023 roku.
10. Inicjator akcji i award manager dyplomu „550 lat urodzin Mikołaja Kopernika”: Roman SQ2RH (sq2rh@poczta.it2.pl)
11. Rywalizacja TOP-100, dla najaktywniejszych stacji: SP, EU (bez SP) oraz DX (największy dystans), Prezes PZK ufunduje specjalne wyróżnienia w postaci grawertonów (liczy się liczba punktów, jeżeli będą jednakowe ilości punktów, to liczy się krótszy czas zdobycia).
12. Dyplom „550 lat Mikołaja Kopernika” wydawany będzie tylko w wersji elektronicznej poprzez e-aplikację.

RULES OF THE AWARD
1. Name of the award: "550th anniversary of the birth of Nicolaus Copernicus"
2. Aim: to celebrate the 550th anniversary of the birth of the great astronomer Nicolaus Copernicus, on the waves of amateur radio by the Polish hams.
3. Organiser: Polish Amateur Radio Union (PZK).
4. Duration of the radio action: from February 17, 00:00 UTC to March 5, 2023, 23:59 UTC. The culmination of the radio activity on February 19, 2023, on the birthday of the great astronomer.
5. Bands from 160m to 4m + 2m + 70cm + SAT, modes: SSB, FM, CW and all digital modes (according to the band plan). Contacts are counted on each of these bands, on each of the modes mentioned above. Duplicated contacts (on the same band, on the same mode) are not counted.
6. Nine special event stations of the organizer taking part in the award action: SN550K, SN550O, SN550P, SN550E, SN550R, SN550N, SN550I, SP550K and SN550NC. Each station gives one point.
7. Points: SP stations have to collect at least 9 points, EU stations 6 points, DX stations 3 points.
8. SWL: The award is also available for the SWL stations (SP/EU/DX) according to the same rules, after submission of the application in the form of a log of listened contacts – electronically to the address of the Award Action Manager. The application must include the e-mail address of the applicant in order to submit the award.
9. Applications for the award: Electronic form is required – through the e-application from the website https://550mk.pzk.org.pl until December 31, 2023.
10. The initiator of the action and the Award Manager of the "550th anniversary of the birth of Nicolaus Copernicus": Roman SQ2RH (sq2rh@poczta.it2.pl)
11. TOP-100 competition, for the most active stations: SP, EU (except SP) and DX (the greatest distance), the President of the PZK will fund special distinctions in the form of merit plaques (the number of granted points is counted, and if there are equal numbers of points, a shorter time of the collection of points will be counted).
12. The "550th anniversary of the birth of Nicolaus Copernicus" award will be issued only in electronic version, free of charge.

550mk eAward